TOUR Detail

blog-01

KT95 เขื่อนเชี่ยวหลาน เรือนไทยในบาง ล่องบางชมหิ่งห้อย (แบบ Join เรือ รอบ 11.00 น.)

BY Admin 4 November 2019
วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
11:00น.   ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง
12:00น.   Check - In ที่แพพัก แพคีรีธารา และ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1)
13:30น.   เที่ยวชมความสวยงามของเทือกเขาหินปูน จากนั้นแวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ ที่เปรียบเสมือนกุ้ยหลินของเมืองไทยและให้อาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร 
14:00น.   ลูกค้าสามารถซื้อกิจกรรมเดินป่าเที่ยวถ้ำปะการังได้ในราคาท่านละ 500บาท (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและกรณีมีเรือจอย) หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ แพที่พัก
19:00น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

วันที่สอง
06:30น.     นั่งเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า (Morning Safari)
07:30น.     รับประทานอาหารเช้า  (มื้อ 3) 
09:00น.     Check – Out จากแพที่พัก
10:00น.     ถึงท่าเรือ พร้อมเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12:00น.     รับประทานอาหารเที่ยงตามสถานที่ท่องเที่ยว เป็นอาหารพื้นบ้านเซตโต๊ะหรือซีฟู้ด (มื้อ 4)
13:00น.     นำทุกท่าน ชมผ้าไหมพุมเรียง ดูวิธีการทำผ้าไหมจากชาวบ้าน 
14:00น.     นำทุกท่าน สักการะวัดพระธาตุไชยา ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวสุราษฏร์ธานีให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่ง
15:30น.     นำทุกท่านชมความงาม ความสงบ พร้อมกับนั่งพักฝึกสมาธิทำจิตใจให้สงบนิ่งที่ สวนโมกขพลาราม 
16:30น.    แวะซื้อของฝากของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น ผ้าไหมพุมเรียง ไข่เค็มไชยา ขนมหวานต่างๆมากมายหลายชนิดให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ 
17:30น.   แวะเดินซื้อของที่ตลาดศาลเจ้า พร้อมขอพร ไหว้พระเจ้าแม่กวนอิม ที่ตลาดศาลเจ้า 
18:00น.   Check – In เข้าที่พัก เรือนไทยในบาง 
19:00น.   รับประทานอาหารเย็นที่เรือนไทยในบาง (มื้อ 5) 
20:00น.   นำทุกท่าน นั่งเรือชมหิ่งห้อย ล่องตามคลองร้อยสาย ยามค่ำคืนที่ในบาง 
21:00น.   กลับสู่ที่พัก ให้ลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07:00น.     รับประทานอาหารเช้าที่เรือนไทยในบาง (มื้อ 6)
09:00น.     Check – Out ออกจากที่พัก ส่งทุกท่านตามจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ