เงื่อนไขการจอง Booking

1. หลังจากที่ลูกค้าทำการจองสำเร็จทางเราจะออกเอกสารการคอนเฟิอมส่งให้ลูกค้าทางอีเมลล์ที่ลูกค้าระบุ 2. หลังจากทำการจองเรียบร้อยแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์กายกเลิกทุกกรณี หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เลื่อนวัน ลูกค้าต้องระบุก่อน เดินทาง 30 วัน กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ 3. การแก้ไข หรือเลื่อนวันเดินทางลูกค้าสามารถ แก้ไขได้เพียงครั้งเดยวโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง 30 วัน 4. ในกรณีโรงแรมที่ลูกค้าเลือกไม่มีห้องว่าง ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อให้เลือกโรงแรมในโปรเดียวกันทดแทน 5. ในกรณีลูกค้าเดินทางมาถึงแล้ว เกิดมีมรสุม เรือไม่สามารถออกได้ ทางเรายินดีคืนเงินในส่วนของทัวร์ทะเลให้ค่ะ 6. ทุกโปรแกรมไม่รวมค่าอุทยานต่างชาติ ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเองทุกโปรแกรม 7. ในกรณีที่ทางทัวร์ ยกเลิกไม่สามารถออกทริปได้ ทางเราจะคืนเงิน ในส่วนของทัวร์ ทะเลให้ ตามจำนวนที่ขาย แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดบัตรของลูกค้าในส่วนของค่าธรรมเนียม