นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้รับมาจากการทาธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวและการพัฒนาระบบว่าเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง. บริษัทให้ความเคารพลูกค้าโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, กฎหมายธุรกิจ, ระเบียบสังคม, หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้าที่มีต่อบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นไปอย่างปลอดภัย บริษัทจึงได้จัดทานโยบายและโครงสร้างระบบที่ครอบคลุมโดยมีใจความดังต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวม・ การใช้งาน・และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยคานึงถึงเนื้อหาและขอบเขตของธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาคัญ และจะควบคุมการใช้ข้อมูลบุคคลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้นโดยจะไม่นาข้อมูลส่วนตัวบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น. นอกจากนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า. เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงจัดทาระเบียบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างจริงจัง
2. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทาการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับ, บทบัญญัติต่างๆ ของประเทศ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษัทจึงสร้างระบบควบคุม "ระบบการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย ความเสียหาย การแก้ไขปลอมแปลง การทาลายและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล. นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการ หากเกิดความผิดปกติขึ้น จะตรวจหาสาเหตุและดาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจาทุกวันและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้าอีก
4. การร้องเรียนและปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจัดตั้ง "หน่วยงานรับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล" สาหรับเป็นช่องทางติดต่อเมื่อมีการร้องเรียนและต้องการคาปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
5. ปรับปรุงระบบการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องนอกจากสภาพแวดล้อมของการบริหารขององค์กรแล้ว เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทยังได้พยายามปรับปรุงแก้ไขระบบ "การจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล
ทางบริษัทจัดเก็บข้อมูล ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ ของลูกค้าเพื่อใช้ในการจัดทำบุ๊คกิ้งเท่านั้นไม่มีจุดประสงค์นำไปใช้อย่างอื่น ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากลูกค้าเดินทางไปแล้ว ทางบริษัทมิได้จัดเก็บข้อมูลบัตรเคดิตหรือเดบิตของลูกค้าเพราะจะเป็นการผิดเงื่อนไขในการรับชำระเงิน